ISI SAYAÇLARI MUAYENE YÖNETMELİĞİ - BEŞİNCİ BÖLÜM 26MAR
ISI SAYAÇLARI MUAYENE YÖNETMELİĞİ - BEŞİNCİ BÖLÜM

ISI SAYAÇLARI MUAYENE YÖNETMELİĞİ


BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Geçiş hükümleri

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki sayaçlardan;

a) 1/1/2009 tarihinden önce piyasaya arz edilmiş olanlar için Tip Onay Belgesi şartı aranmaz.

b) 1/1/2009 tarihinden itibaren piyasaya arz edilmiş olanların 29/06/2016 tarihli ve 29757 sayılı Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2014/32/AB)’ne uygun olarak piyasaya arz edilmiş olması gerekmektedir.

Tip onay belgesi şartı olmayan sayaçların periyodik muayeneleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 26 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sayaçların periyodik muayenelerini yaptırmakla yükümlü kullanıcıların, 2019 yılı Şubat ayı sonuna kadar servislere başvurmaları ve 31/12/2019 tarihi sonuna kadar bu muayeneleri yaptırmaları zorunludur.

(2) Belirtilen tarihe kadar servislere müracaat etmeyen veya 31/12/2019 tarihine kadar periyodik muayenesini yaptırmayan kullanıcılar hakkında, damga süresi dolmuş ölçü aleti kullanma fiilinden dolayı 3516 sayılı Kanun hükümlerine göre idari ve cezai işlemler yapılır.

(3) Servis, periyodik muayene müracaatı yapılan sayaç için, üç nüsha damga planı hazırlar ve muayene sonucunda uygun bulunan sayacı bu damga planına göre damgalar. Söz konusu damga planı üzerinde servisin kaşe ve imzası bulunmak zorundadır. Servis, düzenlemiş olduğu damga planının bir nüshasını bağlı bulunduğu İl Müdürlüğüne, bir nüshasını müracaat sahibine verir. Bir nüshası da serviste muhafaza edilir.

Ölçü Aletleri Yönetmeliğine uygun olarak piyasaya arz edilen sayaçların muayeneleri

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 26 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen sayaçların periyodik ve stok muayenelerini yaptırmakla yükümlü olanların 2019 yılı Şubat ayı sonuna kadar servislere başvurmaları ve 31/12/2019 tarihi sonuna kadar bu muayeneleri yaptırmaları zorunludur.

(2) Belirtilen tarihe kadar servislere müracaat etmeyen veya 31/12/2019 tarihine kadar muayeneyi yaptırmayan yükümlüler hakkında, damga süresi dolmuş ölçü aleti kullanma fiilinden dolayı 3516 sayılı Kanun hükümlerine göre idari ve cezai işlemler yapılır.

Türk Standardları Enstitüsü uygunluk raporu

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 yıl içerisinde, servis olabilmek için müracaat edenlerden 15 inci maddenin (d) fıkrasında belirtilen Akreditasyon Belgesi şartı aranmaz. Ancak, bu kişi ve kuruluşların müracaat esnasında aynı standardın; “6.1 personel, 6.2 tesisler ve donanım, 7.1 muayene yöntemleri ve prosedürler, 7.2 muayene öğeleri ve numunelerinin yönetimi, 7.3 muayene kayıtları, 7.4 muayene raporları ve muayene sertifikaları” maddelerine uygunluğuna dair Türk Standardları Enstitüsü tarafından düzenlenmiş Raporu Bakanlığa ibraz etmeleri gerekmektedir. Bu Rapora istinaden yetkilendirilen servislerin, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 yıl içerisinde Akreditasyon Sertifikasını alarak Bakanlığa ibraz etmesi zorunludur.

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten 2 yıl sonra servis olabilmek için müracaat edeceklerin, 15 inci maddenin (d) fıkrasında belirtilen Akreditasyon Sertifikası ile müracaat etmeleri zorunludur.

Yürürlük

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmeliğin;

a) 5 inci, 8 inci, 9 uncu, 10 uncu, 11 inci, 14 üncü maddeleri ve 7 nci maddenin dördüncü fıkrası ile geçici 1 inci maddesi ve geçici 2 nci maddesi 1/1/2019 tarihinde,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Çeşitli ve Son Hükümler

KALİTENİN VE HİZMETİ DOĞRU ADRESİ

Hizmetlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için info@asisenerji.com veya 0.312 247 17 24 ile rahatlıkla irtibat sağlayabilirsiniz.