ISI SAYAÇLARI MUAYENE YÖNETMELİĞİ - DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 26MAR
ISI SAYAÇLARI MUAYENE YÖNETMELİĞİ - DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ISI SAYAÇLARI MUAYENE YÖNETMELİĞİ


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Personel Yetki Belgesiyle İlgili İşlemler

Personel yetki belgesi alacak kişilerde aranan kriterler

MADDE 22 – (1) Personel yetki belgesi alacak kişilerin, liselerin veya yüksekokulların veya üniversitelerin teknik eğitim veren bölümlerinden mezun olması gerekir.

(2) Personel yetki belgesi talebinde bulunan kişilerin; ısı sayacı ile ilgili yurt içi veya yurt dışında faaliyet gösteren imalatçılarda, konu ile ilgili uygunluk değerlendirme kuruluşlarında, muayene ve deney laboratuvarlarında veya bu konuda hizmet veren servislerde en az iki ay süre ile teorik ve pratik eğitim aldıklarına dair eğitim sertifikasına sahip olmaları gerekir.

Müracaat

MADDE 23 – (1) Personel yetki belgesi talebinde bulunan kişiler, aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte servisin bulunduğu il müdürlüğüne müracaat eder:

a) T.C. kimlik numarası beyanı.

b) Belge talebinde bulunanların; liselerin veya yüksekokulların veya üniversitelerin teknik eğitim veren bölümlerinin birinden mezun olduğuna dair öğrenim belgesi veya diplomanın tarihi ve sayısını içeren beyanı.

c) Son altı ay içerisinde çektirilmiş iki adet vesikalık renkli fotoğraf.

ç) 22 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen teorik ve pratik eğitim aldığını gösterir imzalı ve kaşeli eğitim sertifikası veya sertifikanın il müdürlüğü tarafından yapılmış “ASLI GİBİDİR” onaylı fotokopisi.

d) Müracaat sahibinin, taksirli suçlar hariç olmak üzere beş yıldan fazla hapis cezasına hüküm giymediğine yahut basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, güveni kötüye kullanma, kaçakçılık, hileli iflas, ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya vergi kaçakçılığı suçlarından mahkûm olmadığına ilişkin yazılı beyanı.

e) Servis kendi adına kayıtlı ise servis hizmetleri yetki belgesinin tarih ve numarasını içeren beyanı, servis kendi adına kayıtlı değilse çalışacağı servise ait servis hizmetleri yetki belgesinin tarih ve numarasını içeren beyanı.

(2) İstenilen belgelerin yabancı dilde olması durumunda bu belgelerin yeminli tercüme bürolarından yaptırılmış Türkçe tercümeleri ibraz edilir.

(3) Bu maddeyle istenilen belgelerin asıllarının ibraz edilmesi halinde “ASLI GİBİDİR” kaşesiyle onaylanmak kaydıyla fotokopileri veya suretleri de kabul edilir.

(4) Birinci fıkrada belirtilen ve beyan usulü ile alınan bilgiler, ilgili kurumların veri tabanından sorgulama yapılarak il müdürlüğünce doğrulanır. Bu bilgilerin doğrulanamadığı durumlarda ise başvuru sahibi söz konusu bilgilere ait belgelerin aslını ibraz etmek zorundadır.

Belgenin düzenlenmesi ve geçerlilik süresi

MADDE 24 – (1) 23 üncü maddede belirtilen bilgi ve belgelerin uygun görülmesi halinde iki adet personel yetki belgesi düzenlenir. Belgelerden biri il müdürlüğünde muhafaza edilir, diğeri ise ilgiliye verilir.

(2) İl müdürlüğü düzenlediği personel yetki belgelerine ilişkin Bakanlığa 15 gün içerisinde bilgi verir.

(3) Belgenin geçerlilik süresi veriliş tarihinden itibaren üç yıldır. Belgenin üç yıllık sürelerle vize ettirilmesi gerekir. İlk vize işleminde belge veriliş tarihi, sonraki vizelerde ise en son vize tarihi esas alınır. Vizesi yapılmayan belgeler geçersizdir. Vize süresi dolan personel işlem yapamaz. Bu sürenin bitiminden itibaren bir yıl içerisinde vize müracaatı yapılmayan belgeler iptal edilir. Yeniden belge talebinde bulunanların müracaatları ilk müracaat olarak değerlendirilir.

(4) Personel yetki belgesine sahip bir kişinin çalıştığı servisi değiştirmesi durumunda, belgesi geçersiz sayılır. Yeniden belge düzenlenmesi halinde söz konusu belge, ilk verilişteki mevzuat hükümleri göz önünde bulundurularak yeniden düzenlenir.

(5) Personel yetki belgesine sahip kişi; sayaçların tamiri, bakımı, ayarı, muayene ve damgasını bu mevzuat hükümleri çerçevesinde yapmakla yükümlüdür.

Belgenin iptali

MADDE 25 – (1) Personel yetki belgesinin verilmesine esas teşkil eden şartların ihlal edilmesi veya mevzuata aykırı bir durum tespit edilmesi halinde ilgili yazılı olarak uyarılır, düzeltilebilecek aykırılığın giderilmesi için üç aya kadar süre verilir. Bu süre içerisinde, yetki belgesi askıya alınır.

(2) Personel yetki belgesine sahip kişinin belge kapsamındaki işlemlerinde suç şüphesi bulunması halinde bu durum derhal adli makamlara bildirilir. Soruşturma ve kovuşturma süresince belgesi askıya alınır.

(3) Belgesi askıya alınan kişiye, bu maddenin birinci fıkrasında tespit edilen durumlar için eksikliklerini tamamlayana kadar; ikinci fıkrada belirtilen durumlar için ise soruşturma ve kovuşturma sonuçlanıncaya kadar yeni bir yetki belgesi verilmez. Bu süre içerisinde belge sahibi tarafından hiçbir sayacın tamiri, bakımı, ayarı, muayene ve damgalama işlemi yapılamaz.

(4) Birinci fıkrada tespit edilen durumlar için verilen süre içerisinde eksikliklerini tamamlayarak İl Müdürlüğüne müracaat etmeyenlerin belgesi iptal edilir. Belgesi iptal edilenler, iptal tarihinden itibaren bir yıl süre ile belge talebinde bulunamaz. Bir yıl dolduktan sonra tekrar belge talebinde bulunanların müracaatları ilk müracaat olarak değerlendirilir. Belge iptalinin tekrarı halinde üç yıl süreyle belge talebinde bulunulamaz. Üç yıl dolduktan sonra tekrar belge talebinde bulunanların müracaatları ilk müracaat olarak değerlendirilir.

(5) Soruşturma ve kovuşturma sonucunda verilen kararın belge sahibi aleyhine kesinleşmesi halinde belge iptal edilir. Bu sebeple belgesi iptal edilenler beş yıl süreyle belge talebinde bulunamaz. Beş yıl dolduktan sonra tekrar belge talebinde bulunanların müracaatı ilk müracaat olarak değerlendirilir. Kararın belge sahibi lehine sonuçlanması halinde kararın İl Müdürlüğüne ulaşmasını müteakip askıya alma işlemi ortadan kaldırılır.

Personel Yetki Belgesiyle İlgili İşlemler

KALİTENİN VE HİZMETİ DOĞRU ADRESİ

Hizmetlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için info@asisenerji.com veya 0.312 247 17 24 ile rahatlıkla irtibat sağlayabilirsiniz.