ISI SAYAÇLARI MUAYENE YÖNETMELİĞİ - ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 26MAR
ISI SAYAÇLARI MUAYENE YÖNETMELİĞİ - ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ISI SAYAÇLARI MUAYENE YÖNETMELİĞİ


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Servis Kriterleri, Müracaat ile ilgili İşlemler, Sorumluluklar ve Denetim

Servis kriterleri

MADDE 15 – (1) Servisler aşağıdaki kriterleri sağlar:

a) Servis, en az 30 m2 kapalı alana, tabii veya cebri havalandırma sistemine sahip olmalıdır ve yeterince aydınlatılır.

b) İş yeri zemini, kolay temizlenebilen ve yanmaya karşı dayanıklı malzemeden yapılmış ve statik elektriklenmeye karşı önlem alınır.

c) Serviste personel yetki belgesi almış en az bir elemanın çalışması zorunludur. Servis yetkilisi ve yetki belgeli kişi aynı kişi olabilir.

ç) Serviste muayenesi yapılacak sayaçlara uygun, izlenebilirliği sağlanmış yeterli etalon ve ekipman bulundurulur. Etalon ve ekipmanların kalibrasyon süreleri en fazla 3 yıldır. Söz konusu etalon ve ekipmanların kalibrasyonlarının akredite edilmiş laboratuvarlarda yapılmış olması gerekir.

d) Servislerin Türk Akreditasyon Kurumu tarafından “TS EN ISO/IEC 17020 Uygunluk Değerlendirmesi-Çeşitli tiplerdeki muayene kuruluşlarının işletimi için şartlar” standardına göre akredite edilmiş olması gerekir.

(2) Bölgesel ısı dağıtım ve satış şirketleri servis olamaz.

(3) Birinci fıkradaki şartları sağlayan servislerin yeterlilik incelemesi ve periyodik denetimleri bu Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde Genel Müdürlük tarafından yapılır.

Müracaat

MADDE 16 – (1) Servis hizmetleri yetki belgesi talebinde bulunanlar, aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte Genel Müdürlüğe müracaat eder:

a) Servisin güncel adresini gösteren Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi veya Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin tarih ve sayısı ile birlikte ticaret sicil numarası, MERSİS numarası ve vergi numarasına ilişkin beyanı.

b) Servisin iletişim bilgileri.

c) Serviste, Bakanlıktan alınacak personel yetki belgesine sahip en az bir kişinin çalıştırılacağına dair beyan.

ç) Servis hizmeti verilecek sayaçların muayene işlemlerinde kullanılacak etalon ve ekipmanlara ait kalibrasyon sertifikaları.

d) 12 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen servis tarafından kullanılacak damgaya ait ölçeklendirilmiş çizim ve kodlamalar.

e) Servisin, 15 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendine göre Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiğini gösteren belgenin numarası ile tarihine ilişkin beyanı.

(2) Birinci fıkrada belirtilen ve beyan usulü ile alınan bilgiler, ilgili kurumların veri tabanından sorgulama yapılarak Genel Müdürlükçe doğrulanır. Bu bilgilerin doğrulanamadığı durumlarda ise başvuru sahibi söz konusu bilgilere ait belgelerin aslını ibraz etmek zorundadır.

Müracaatın değerlendirilmesi, onay ve belgelendirme

MADDE 17 – (1) Genel Müdürlüğe yapılan müracaatlar 16 ncı maddede istenilen bilgi ve belgelerin tamam olması halinde, yerinde yapılacak inceleme sonucunda değerlendirilir. Yapılan değerlendirme neticesinde müracaatın bu Yönetmeliğe uygunluğunun tespiti halinde, iki adet servis hizmetleri yetki belgesi düzenlenir. Düzenlenen belgelerden biri ilgiliye verilir, diğeri de Genel Müdürlükte muhafaza edilir.

(2) Müracaat, bu Yönetmelik hükümlerine uygun bulunmazsa eksiklikler müracaat sahibine bildirilir. Eksikliklerin tamamlanmasını müteakip yeniden müracaat edilmesi gerekir.

Belgenin geçerliliği ve vizesi

MADDE 18 – (1) Genel Müdürlükçe verilen servis hizmetleri yetki belgesinin geçerlilik süresi veriliş tarihinden itibaren üç yıldır. Belgenin üç yıllık sürelerle vize ettirilmesi gerekir. Vize işlemleri Genel Müdürlük tarafından yapılır. İlk vize işleminde belge veriliş tarihi, sonraki vizelerde ise en son vize tarihi esas alınır. Vize işlemleri, belgelerin ilk verilişindeki şartların sağlanıp sağlanmadığı kontrol edilerek yapılır.

(2) Vizesi yaptırılmayan belgeler geçersizdir. Geçersiz duruma düşen belgeler, vizesi yapılmasını müteakip tekrar geçerli hale gelir. Bu sürenin bitiminden itibaren bir yıl içerisinde vize müracaatı yapılmayan belgeler iptal edilir. Belgenin geçersiz olduğu sürede, servis tarafından herhangi bir sayacın tamir, ayar, bakım, muayene ve damgası yapılamaz.

Servislerin sorumlulukları

MADDE 19 – (1) Servisler, muayene ettikleri sayaçlarla ilgili bilgilerin kaydedileceği, iş yerine ait ve bağlı bulunduğu il müdürlüğüne tasdik ettirilen bir defter tutmak ve bu defteri denetimlerde ibraz etmek zorundadır. Deftere kullanıcının adı, adresi, sayacın seri numarası, türü/sınıfı, markası, modeli/tipi, üretim yılı ile muayene ve/veya tamirin yapıldığı tarih ve yapan kişinin adı kaydedilir.

(2) Servisler, muayene ettikleri sayaçlara ilişkin bu maddenin birinci fıkrasındaki bilgileri takip eden yılın ocak ayının en geç on beşine kadar il müdürlüğüne yazılı ve elektronik ortamda göndermek zorundadır.

(3) Servisler, sahip oldukları servis hizmetleri yetki belgesi ile çalıştırdığı teknik personele ait personel yetki belgesinin vizesini süresi içerisinde yaptırmak zorundadır.

(4) Servis hizmetleri yetki belgesi veya personel yetki belgesi ile ilgili bilgi ve belgelerde değişiklik olması veya iş yerinin kapanması/taşınması veya yetki belgeli kişinin çalıştığı servisten ayrılması halinde durum, en geç bir ay içerisinde ilgili servis tarafından belgeyi düzenleyen Genel Müdürlük/il müdürlüğüne bildirilir. Bu değişiklikler bildirilmediği takdirde servis hizmetleri yetki belgesi 3 ay süre ile askıya alınır. Bu süre dolduğunda tekrar belge talebinde bulunanların müracaatları ilk müracaat olarak değerlendirilir. Süresi içerisinde bildirimde bulunanlar için, değişiklikler yeniden belge düzenlenmesini gerektiriyorsa bu Yönetmelik hükümleri göz önünde bulundurularak yeniden belge düzenlenir.

(5) Serviste, Bakanlıkça belirlenen muayene ve damgalama ücret tarifesi ile servis hizmetleri yetki belgesi ve serviste çalışan teknik personele ait personel yetki belgesi, müşterinin görebileceği bir yerde asılı bulundurulur.

(6) Servisler, Genel Müdürlüğe ve il müdürlüğüne gerekli bilgi ve belgeleri gerçeğe uygun ve eksiksiz olarak vermek, incelemelerde/denetimlerde yardımcı olmak ve doğru beyanda bulunmakla yükümlüdür. Servisin doğru beyanda bulunmadığının sonradan ortaya çıkması durumunda, verilen belgeler iptal edilir ve servisler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

(7) Servisler periyodik muayene müracaatını aldıkları sayaçların muayenelerini o yıl içerisinde yapmak zorundadır.

(8) Servisler şikâyet muayenesi müracaatını aldıkları sayaçların muayenelerini sayaç servise getirildikten sonra 15 iş günü içerisinde yapmak zorundadır.

Belgenin iptali

MADDE 20 – (1) Servis hizmetleri yetki belgesinin verilmesine esas teşkil eden şartların ihlal edilmesi veya mevzuata aykırı bir durum tespit edilmesi halinde, ilgili yazılı olarak uyarılır. Düzeltilebilecek aykırılıklar için üç aya kadar süre verilir. Bu süre içerisinde servis hizmetleri yetki belgesi askıya alınır.

(2) Servis hizmetleri yetki belgesine sahip kişinin belge kapsamındaki işlemlerinde suç şüphesi bulunması halinde bu durum derhal adli makamlara bildirilir. Soruşturma ve kovuşturma süresince belge askıya alınır.

(3) Belgesi askıya alınan kişiye, bu maddenin birinci fıkrasında tespit edilen durumlar için eksikliklerini tamamlayana kadar; bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen durumlar için ise soruşturma ve kovuşturma sonuçlanıncaya kadar yeni bir servis hizmetleri yetki belgesi verilmez. Bu süreler içerisinde servis tarafından hiçbir tamir, bakım, ayar, muayene ve damgalama işlemi yapılamaz.

(4) Birinci fıkrada tespit edilen durumlar için verilen süre içerisinde eksikliklerini tamamlayarak Genel Müdürlüğe müracaat etmeyenlerin veya herhangi bir aykırılığı bir yıl içerisinde üç kez tekrarlayanların servis hizmetleri yetki belgesi iptal edilir. Belgesi iptal edilenler, iptal tarihinden itibaren bir yıl süre ile belge talebinde bulunamaz. Bir yıl dolduktan sonra tekrar belge talebinde bulunanların müracaatları ilk müracaat olarak değerlendirilir. Belge iptalinin tekrarı halinde üç yıl süreyle belge talebinde bulunulamaz. Üç yıl dolduktan sonra tekrar belge talebinde bulunanların müracaatları ilk müracaat olarak değerlendirilir.

(5) Soruşturma ve kovuşturma sonucunda verilen kararın belge sahibi aleyhine kesinleşmesi halinde belge iptal edilir. Bu sebeple belgesi iptal edilenler beş yıl süreyle belge talebinde bulunamaz. Beş yıl dolduktan sonra tekrar belge talebinde bulunanların müracaatı ilk müracaat olarak değerlendirilir. Kararın belge sahibi lehine sonuçlanması halinde, kararın Genel Müdürlüğe ulaşmasını müteakip askıya alma işlemi ortadan kaldırılır.

Denetim

MADDE 21 – (1) Genel Müdürlük ve/veya il müdürlüğü, bu Yönetmelik hükümlerinin yerine getirilip getirilmediğinin kontrolü amacıyla; yılda en az bir kez servisleri denetler.

(2) Servis; denetimde bulunan kişilere uygun çalışma ortamını sağlamak, gerekli bilgi ve belgeleri gerçeğe uygun ve eksiksiz olarak vermek, incelemelere yardımcı olmak ve doğru beyanda bulunmakla yükümlüdür.

(3) Yapılan denetimlerde, bu Yönetmelik hükümlerine veya ilgili mevzuata aykırı bir durumun tespit edilmesi halinde, ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

Servis Kriterleri, Müracaat ile ilgili İşlemler, Sorumluluklar ve Denetim

KALİTENİN VE HİZMETİ DOĞRU ADRESİ

Hizmetlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için info@asisenerji.com veya 0.312 247 17 24 ile rahatlıkla irtibat sağlayabilirsiniz.