ISI SAYAÇLARI MUAYENE YÖNETMELİĞİ -  BİRİNCİ BÖLÜM 26MAR
ISI SAYAÇLARI MUAYENE YÖNETMELİĞİ - BİRİNCİ BÖLÜM

ISI SAYAÇLARI MUAYENE YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ısı sayaçlarının muayeneleri ile bu muayenelerin kimler tarafından ve nasıl yapılacağına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, ısı sayaçlarının tamiri, bakımı, ayarı, muayenesi, damgalanması ile bu hizmetleri verecek iş yerleri ve bu iş yerlerinde çalışacak personelin belgelendirilmesine ilişkin işlemleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 2 nci maddesi ile 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Askıya alma: Bakanlıkça verilen bir belgenin geçerliliğinin belirli bir süre için hükümsüz kılınmasını,

b) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

c) Bina sahibi: Binanın maliki, varsa intifa hakkı sahibi, ikisi de yoksa binaya malik gibi tasarruf edeni,

ç) Bina yöneticisi: 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre atanmış olan ve bina yönetimini sağlayan kişiyi,

d) Bina yönetim kurulu: 634 sayılı Kanuna göre atanmış olan ve bina yönetimini sağlayan kurulu,

e) Bölgesel ısı dağıtım ve satış şirketleri: Bir merkezde elde ettikleri ısı enerjisinin ısıtma veya sıhhî sıcak su elde etmek amacıyla bölge içindeki binalara dağıtımını, ölçüm ve satış işlemlerini yapan şirketleri,

f) Damga: Servisler tarafından muayene sonucu uygun olduğu anlaşılan sayaçların dışardan istenmeyen müdahalelere açık yerlerinin kapatılması ve emniyet altına alınması için kullanılan, üzerinde bu Yönetmelikte belirtilen bilgilerin yer aldığı; yakma, asitle aşındırma, yapıştırma, basma, vurma veya tele takılan kurşunun sıkılması suretiyle yapılan veya kendinden yapışma özelliğine sahip, çıkartıldığında tahrip olan özel olarak hazırlanmış hologramlı etiketi/sitikırı veya elektronik olarak emniyet tedbirlerinin alınmasını sağlayan sistemi,

g) Genel Müdürlük: Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğünü,

ğ) İl Müdürlüğü: Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerini,

h) Kanun: 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununu,

ı) Kullanıcı: Sırasıyla bina yönetim kurulu veya bina yöneticisi veya bina sahibini,

i) MİH: Maksimum izin verilebilir hata payını,

j) Mühür: Sayaç üzerinde bulunan harici sıcaklık sensör/sensörlerinin tesisata monte edildikten sonra çıkartılmasını engellemek amacıyla yapılan mührü,

k) Personel yetki belgesi: Bu Yönetmelik hükümlerine göre uygun görülen serviste çalışacak teknik personele il müdürlüğü tarafından verilen Isı Sayacı Servis Personel Yetki Belgesini,

l) Piyasaya arz: Sayacın tedarik veya kullanım amacıyla bedelli veya bedelsiz olarak piyasada ilk kez bulundurulmasını,

m) Sayaç: Isı sayacını,

n) Servis: Sayaçların tamiri, bakımı, ayarlanması, muayenesi ve damgalanması ile ilgili işlemlerin yapıldığı ve Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş gerçek veya tüzel kişilere ait iş yerini,

o) Servis hizmetleri yetki belgesi: Bu Yönetmelik hükümlerine göre uygun görülen servislere Bakanlık tarafından verilen Isı Sayacı Servis Hizmetleri Yetki Belgesini,

ö) Servis yetkilisi: Servisin bu Yönetmelik kapsamındaki tüm faaliyetlerinden Bakanlığa karşı sorumlu imza yetkisine sahip kişiyi,

p) Teknik personel: Sayaçların tamiri, bakımı, ayarı, muayenesi ve damgalanması ile ilgili işlemleri yapan ve serviste çalışan personel yetki belgesine sahip kişiyi,

r) Tip onay belgesi: Sayaçların, piyasaya arzına ilişkin olarak ilgili teknik düzenlemesine uygunluğunu gösteren AT tip inceleme belgesini veya AT tasarım inceleme belgesini,

ifade eder.

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KALİTENİN VE HİZMETİ DOĞRU ADRESİ

Hizmetlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için info@asisenerji.com veya 0.312 247 17 24 ile rahatlıkla irtibat sağlayabilirsiniz.